Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 28/11-6-2021 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Γυθείου , αφού ελήφθησαν υπόψη όλες οι κείμενες διατάξεις για το σχολικό έτος 2020-2021 προάγονται και απολύονται άπαντες οι μαθητές και μαθήτριες.

Οι έλεγχοι επίδοσης εστάλησαν ηλεκτρονικά.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για την παραλαβή των Απολυτηρίων.

Καλά αποτελέσματα στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων & καλό καλοκαίρι !

Αποτελέσματα Προαγωγής-Απόλυσης 2021