Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β της παρούσας
προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολή της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα
λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από την Πέμπτη 27/05/2021 έως και την
Τετάρτη 02/06/2021 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου)
. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα
είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Ακολούθως, ο υποψήφιος εκτυπώνει εις διπλούν το σχετικό αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης-υπεύθυνης δήλωση
ς και το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
του Κεφαλαίου Γ της παρούσας προκήρυξης.
Στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής θα υπάρχει και βεβαίωση ελέγχου αναστήματος και
ημερομηνίας γέννησης, τα οποία θα συμπληρωθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
Δικαιολογητικών που εδρεύει στις ΔΙΠΥ(Ν). Το αποδεικτικό αυτό, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν
πληροί τις προϋποθέσεις αναστήματος ή/και ηλικίας, επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των
δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν εκτυπώνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αλλά μόνο το
αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής αυτής (εις διπλούν).

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν
αυτοπροσώπως τις ημερομηνίες από την Παρασκευή 28/05/2021 έως και την Πέμπτη 03/06/2021 και
από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄
(συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των
Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙΠΥΝ), στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται
η κατοικία τους, εξαιρουμένων των υποψηφίων που είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιών, πλην Κρήτης, οι
οποίοι δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε ΔΙΠΥ(Ν) δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση,
προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που ορίζεται στο Κεφάλαιο
Ε της παρούσας προκήρυξης, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να
καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ της παρούσας προκήρυξης και να
παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα. Ειδικά οι υποψήφιοι που ανήκουν
στο Πυροσβεστικό Σώμα μεταβαίνουν στις ΔΙΠΥ(Ν) στα γεωγραφικά όρια των οποίων υπάγεται η
Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.

Δείτε και κατεβάστε την προκήρυξη

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022