Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών, απολυτηρίων και
επαναληπτικών εξετάσεων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου μέσω της
Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)

Τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Γενικού Λυκείου μέσω Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 Υ.Α. με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι
μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις
επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των
θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού
Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β ́ 4134).

Γραπτές Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Λυκείου : τρόπος διατύπωσης & βαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων , τρόπος εξέτασης μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας