1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη
  της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις
  προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και
  εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος
  και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
  συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενη

νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και
μαθητριών χωρίς σχετική ενυπόγραφη δήλωση.

 1. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
  εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 2. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση εφαρμογών να είναι δωρεάν και να είναι
  ελεύθερη για τους/τις εκπαιδευτικούς.
 3. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον
  πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
 4. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν
  θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του
  Υ.ΠΑΙ.Θ.
  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
  σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή
  τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη
  μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε
  επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική
  καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική
  αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της
  πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
  Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ.
  Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και
  μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός
  της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα
  «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Για το σχολικό έτος 2021-22 ισχύουν τα μέτρα
  προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 όπως περιγράφονται στην υπ. αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021
  ΚΥΑ (Β΄ 4187).
  Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει
  χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου
  Μακεδονίας στο 2310-587282 και στο email: mfr.kmaked@gmail.com
Έγκριση 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής και Διαδικτυακής Έκθεσης Μαθητικής Καινοτομίας για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2021-2022.